การติดตั้งและรับประกันผลงาน

ทีมงานราชา รับประกันผลงานการติดตั้ง เป็นเวลา 1 ปี นอกจากนี้ กรณีมีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์
ทางเราสามารถประสานงานกับทีมงานบลูสโคป เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป